ເງິນຮົ້ວໄຫຼ..!!!ລາຍຮັບຈາກພາສີມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ເຂົ້າງົບປະມານໜ້ອຍດຽວ

ວົງເງີນພາສີໃນ ສປປລ ບໍ່ໄດ້ນອ້ຍ ຖ້າມາສຶກສາເບີ່ງຕາມບົດລາຍງານຂອງທ່ານບຸນໂຈມ. ແຕ່ເປັນຫັຍງ ລາຍໄດ້ຈາກວົງເງີນນີ້ເຂົາງົບ ລຖບ ຈື່ງນອ້ຍແລະເອົາມາບໍລິຫານຊາດບໍ່ກຸ້ມ? ທ່ານບຸນໂຈມ ບອກວ່າ:

1. ງົບຮົ່ວໄຫຼ (ຄວາມຈິງ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ, ເລື່ອງຊໍ້າເຮື້ອ)
2. ລະບົບເສຍພາສີລ້າສະໄໝ (ໄຕກະບອງ ສານມອງ)

ໃນຂໍ້ 1. ບັນຫາງົບຮົ່ວໄຫຼ ກຊ ຫຼື ລຖບ ແກ້ບໍ່ທັນໄດ້ ຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້. ແຕ່ລະເຂດແຂ້ວນ ແຕ່ເໜືອຫາໄຕ້ ແຂ່ງກັນໃນວິຊາມິດຊາຊີບນີ້. ຫຼບ 71, ສະຫັວນ 53ຕື້, ເຊກອງ…ແລະຫຼາຍມ່ອງອີກ, ເປັນເດີມພັນແລະຊໍ້າເຮື້ອມາຕະຫຼອດການ. ແຕ່ 2016-2021 ເງີນບໍ່ເຂົ້າງົບ ລຖບ ເຖີງ 8000ປາຍຕື້ກີບ (ຫຼາຍກ່ວາ 500 ລ້ານປາຍສະຫະລັດ. ບໍ່ແປກ ໃຜເປັນນາຍ ເປັນເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ ຫົວໜ້າກົມ ຫົວໜ້າພະແນກ…ບາງຄົນ ມີລັດຂີ່ເປັນແສນໆໂດລາ ຖານະດີກ່ວາເສດຖີໃນປະເທດພັດທະນາ…ພວກສໍ້ໂກງ!).

ຄວາມຈິງເລື່ອງນີ້ ພໍປານເກັບປູເຂົ້າກະດົງ. ເຮົາມາພະວົງນໍາກັນວ່າ ຖ້າຢູ່ສູນກາງພາກັນແຮ່ເອົາແພດໝໍ, ຊ່າງໄຟຟ້າມາກໍາກັບບັນຊີແຫ່ງຊາດແລະສູນກາງຫາກໍ່ປະຕິຮູບບຸກຄະລະກອນຕົນເອງໃນປີ ສອງປີຜ່ານມານີ້ ດ້ວຍວິທີການຢ່າງລົ້ມລຸກຄຸກຄານ, ກ່າວຄານໄດ້ໂລດວ່າ ພະແນກການເງີນແຕ່ແຂວງ ແຮ່ງໂຫດຮ້າຍພຽງໃດ ໃນເຄືອຄາຍໝາຍປອງ ຄອງສວບກິນງົບປະມານລັດຢ່າງເປັນລະບົບໃນຈຸ້ມເຈື້ອເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້ານາຍແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ຫ່າງໄກຈາກສາຍຕາຂອງສູນກາງ (ໂດຍລວມ)? ຂພຈ ບໍ່ຢາກວາດພາບເຖີງເລີຍ!

ໃນຂໍ້ 2. ແມ່ນ! ໃຊ້ຄົນໄປຈົດກາຍພາສີອາກອນນໍາຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ ໃຊ້ຊ່າງໄຟແລະແພດໝໍໄປກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຫາກບໍ່ໄດ້ງົບເຕັມເມັດເຕັມໜວ່ຍ. ເລື່ອງມັນກາຈະແຈ້ງແລ້ວ ຖ້າເອົາຄົນບໍ່ຈິງໃຈແລະຈິງຈັງກັບວຽກງານຕົນເອງ (ຄົນເຂົ້າມາຢູ່ກະຊວງໜື່ງ ທີ່ບໍ່ເມາະສົມກັບວິຊາຮຽນຕົນເອງຫຼືຊື້ເຂົ້າມາ ສວ່ນຫຼາຍ ເປັນຄົນແອບແຝງມາສ້າງລະບົບຍໍ້ທໍ້ໃຫ້ຂະແໜງແລະໃຫ້ຕົນເອງ ທັງນັ້ນ)?

ແຕ່ການໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ (ເອເລັກໂຕຣນິກ) ບວກກັບບຸກຄະລະກອນມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນວິຊາບັນຊີ ພາສີອາກອນ…ລັດສາມາດເພີ່ມປະລິມານພາສີອາກອນໃຫ້ງົບຊາດຢ່າງມະຫາສານແລະໄກກັນປານຟ້າກັບດິນ. ຕົວຢ່າງ ປີ 2021 (ຕອນເອົາມື້ຈົດກ່າຍເອົາ) ລັດເກັບພາສີນໍາຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ SME ໄດ້ທັງໝົດ 2,3ຕື້ກີບ (ຫາກໍ່ຮູ້ວ່າ ພາສີຈາກ SME ນອ້ຍສໍາເມັດງ່າ ໃນຂະນະລາຍຈ່າຍໃຫ່ຍສໍາກອງຂີ້ຄວາຍ).

ແຕ່ພາຍຫຼັງນໍາໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໃນຫຼາຍໆຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ (ໂດຍສະເພາະ 4000ພັນປາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ລັດສາມາດເກັບພາສີໃນໄລຍະພຽງແຕ່ສາມເດືອນເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ເຖີງ 2,5 ຕື້ກີບ (ກາຍປະລິມານລາຍຮັບໝົດປີ 2021).

ຖ້າລາຍຮັບພາສີຈາກພາກສ່ວນ SME ລະອຽດ ຈະແຈ້ງ ແບບນີ້ສະໝໍ່າສະເໝີໄປ ຈົນໝົດປີ 2022 ລັດຈະໄດ້ພາສີເພີ່ມຈາກຂະແໜງນີ້ຕໍ່າສຸດ 10 ຕື້ກີບ (ບໍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ເປັນບາດກ້າວໜັກແໜ້ນ, ຈາກ 2,3 ມາເປັນ 10. ເພີ່ມຂື້ນຕັ້ງ 4 ທົບປາຍຂອງປີຜ່ານມາ).

ອີກຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປ: ການໃຊ້ລະບົບເກັບພາສີຜ່ານບັນຊີເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນບໍລິສັດໃຫ່ຍແຫ່ງໜື່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ກຊ ສາມາດບັນລຸປະລິມານພາສີຈາກ 4 ຕື້ໃນໄລຍະຜ່ານມາໆເປັນ 13 ຕື້ກີບ ຢ່າງຕາຄ້າງ (ເກີນປະລິມານເກົ່າ ກາຍ 3 ເທົ່າ. ມັນເປັນໄປໄດ້ຈັ່ງໃດ?).

ພຽງສອງຕົວຢ່າງນີ້ ສອ່ງແສງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ຄວາມດອ້ຍພັດທະນາ ໃນການເກັບພາສີອາກອນຂອງປະເທດເຮົາ ຕໍ່າຕອ້ຍຫຼາຍ. ບໍ່ແປກ ທີ່ຈີດີພີ ສປປລ ດີມາຕະຫຼອດແລະເພີ່ມຂື້ນຕາມລໍາດັບ, ແຕ່ງົບຊາດບໍ່ເພີ່ມຕາມມາດຕາສວ່ນທີ່ຄວນເພີ່ມແລະເຮົາສັງເກດໄດ້ອີກໜື່ງປະກົດການຍໍ້ທໍ້ໃນຫຼາຍໆຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດໃນລາວ ທີ່ບໍ່ຈ່າຍພາສີ ລົບຫຼີກພາສີ ໜີພາສີ…ຈົນສາມາດສ້າງອະນາເຂດ ອໍານາດ ຊັບສິນໃຫ້ທຸລະກິດຕົນເອງໄດ້ງ່າຍແລະສະບາຍ ກາຍອົງກອນ ລຖບ ໄປທຸກໆບອ່ນ, ບໍ່ວ່າ ງົບສ້າງທາງ ບົວລະບັດທາງ ງົບອຸດໜູນພະລະກອນ….ຈົນຮອດຄັງເງີນສໍາຮອງ ຢ້ານນັກທຸລະກິດໃນລາວມີຫຼາຍກ່ວາສໍ້າ.

ສະຫຼູບໄດ້ອີກວ່າ ນັກທຸລະກິດໃນລາວ ເປັນຜູ້ໂຊກທີ່ລັດບໍ່ເຂັ່ງຂັດຫຼືຍັງໃຊ້ວິທີປະຖົມປະຖານກັບການເກັບພາສີ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຮ້າຍແຮງກ່ວານີ້ອີກຄືການສົມຮູ້ຮວ່ມຄິດລະຫ່ວາງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດກັບຜູ້ເສຍພາສີ ເພື່ອລັກໜີພາສີຢ່າງເປັນຂະບວນການ. ສະນັ້ນ ຜູ້ເສຍພາສີຈື່່ງລະເລີຍ ນັ່ງດື່ມເບຍເສີຍໆ ລໍຖ້າໃຫ້ຊຽງເລີຍ (ຊ່າງໄຟຟ້າ) ມາດື່ມນໍາ ເປັນສາຍເຫດທີ່ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຕົນເອງພໍປານໃດ,

ເຊັ່ນ ນັກທຸລະກິດທີ່ເປີດບໍລິສັດບໍ່ຮອດ 3 ປີ ມີລົດຂີ່ເປັນເຄີ່ງແສນຫຼືແສນໆໂດລາໄປແລ້ວແລະທໍາຕົວເໝືອນເສດຖີມີຊັບມະຫາສານ ເພາະຄວາມຈັງໄຮແລະພະຍາດສວ່ນຕົວ ຂອງນັກທຸລະກິດແຕ່ລະຄົນຄື ພະຍາຍາມຈ່າຍພາສີໃຫ້ລັດ ນອ້ຍທີ່ສຸດ. ຈາກປະກົດການນີ້ ການເສຍພາສີອາກອນໃຫ້ລັດ ຈື່ງກາຍເປັນເກມໝາກດາມລະຫວ່າງຜູ້ເສຍພາສີແລະຜູ້ຮັບພາສີໄປຕະຫຼອດການ.

ຖ້າເອົາຊ່າງໄຟຟ້າຫຼືແພດໝໍ ມາຫຼີ້ນໝາກດາມກັບຜູ້ເສຍພາສີ ບໍ່ແປກ ທີ່ຜູ້ຮັບພາສີ ບໍ່ໄດ້ 1/3 ຫຼືຫຼາຍກ່ວານີ້ ຂອງວົງເງີນພາສີໃນ ສປປລ ປະຈຸບັນ. ຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດໃນ ສປປລ ລວມທັງໝົດ 140.000 ປາຍຫົວໜວ່ຍ (ທ່ານບຸນໂຈມສະເໜີວັນທີ່ 15 ພຽງ 130.000 ປາຍ ຫົວໜວ່ຍ. ມາຮອດວັນທີ່ 21 ເພີ່ມຂື້ນ 10 ພັນ ໂດຍໄວວາ?) ເກັບພາສີພາຍໃນ 5 ເດືອນໄດ້ພຽງ 7000 ປາຍຕື້ກີບ. ໜ້າຈະເກັບໄດ້ 3 – 4ທົບ (>21.000ພັນຕື້ກີບ ຂື້ນໄປ?) ຖ້າເອົາຄົນເກັ່ງມາຫຼີນແຂ່ງກັບຜູ້ເສຍພາສີແລະອ່ານເຕັກນິກເຊື່ອງຊ້ອນການຍ້າຍໝາກດາມຂອງເຂົາເຈົ້າອອກ!?

24.06.22, @ສຸລັດ ທຸມມະວົງ

ads

Related Posts

ຂ່າວເສົ້າ ມື້ດຽວ ເຮືອຊ່ວງລົ້ມ 2 ລຳ ສູນຫາຍ 1 ຄົນ ແລະ ພົບສົບແລ້ວ1ຄົນ (ມີຄລິບ)

ລາຍງານຈາກ ປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2022 ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຮືອຊ່ວງ ກັບຈາກການແຂ່ງຂັນ ໄປຕໍາແກ້ງ ເຮືອຫັກເຄິ່ງ ຄົນສູນຫາຍ 1 ຄົນ ເພດຊາຍ, ຈຸດເກີດເຫດແມ່ນ, ເຊໂດນ ເຂດ ແຊລະບໍາ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ມາຮອດຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ພົບສົບແລ້ວ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານໄປສູ່ສຸຂະຕິ ເກີດອຸບັດຕິເຫດເຮືອຊ່ວງຍິງຫຼົ້ມ ທີ່ໄຊຍະບູລີ…

ຄວາມຈິງປະກົດ..!!!ເມົາແລ້ວຂັບເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຢ້ານເມຍຮ້າຍເລີຍຕົວະວ່າຖືກໂຈນປົ້ນ

ຈາກກໍລະຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ “ສາຍບົວ ແລ້ງນໍ້າ” ໂພສລາຍງານວ່າ: ເວລາປະມານ 23:30 ຂອງວັນທີ 6 ຕຸລາ 2022 ນີ້ ເກີດ ໂຈນໄດ້ເອົາຄ້ອນໄມ້ ຝາດໃສ່ໜ້າລົດໃຫຍ່ຢູ່ທາງເຂົ້າບ້ານາຍາງ ເມືອງນາຊາຍທອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວກະຕົກໃຈເເລ້ວເສຍຫລັກລົງຄອງນ້ຳ ຈາກນັ້ນໂຈນໄດ້ເອົາໄຟຟ້າຊັອດ ແລ້ວເອົາຊັບສິນໄປຈົນໝົດ.. ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2022, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ກຸ່ມນໍ້າກ້ຽງ ເມືອງນາຊາຍທອງ…

ດ່ວນ!!! ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບຄະດີການລັກພາຕົວ ແລະ ຄາດຕະກຳ ນາງ ວິພາພອນ

ດ່ວນ! ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 421/ຕຫຼ ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2022 ວ່າດ້ວຍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບດຳເນີນຄະດີການລັກພາຕົວ ແລະ ຄາຕະກຳ ນາງ ວິພາພອນ ກອນສິນ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-28 ກັນຍາ 2022. ໃນນີ້ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ:   1. ພົຈວ ແກ່ນຈັນ ພົມມະຈັກ…

ຂ່າວດີ..!!!ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ແລະ ແອັດຊັງທຳມະດາ ສ່ວນລາຄານໍ້າມັນກາຊວນປັບຂຶ້ນ

ຂ່າວດີ ! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ແລະ ແອັດຊັງທຳມະດາ ສ່ວນລາຄານໍ້າມັນກາຊວນປັບຂຶ້ນ   ແຈ້ງປັບລາຄານ້ຳມັນ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ໂມງຂອງວັນທີ 07/10/2022 ຕາມແຈ້ງການຈາກ ກຊ ອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ເລກທີ 1377/ອຄ ລົງວັນທີ 06 ຕລ 2022    

ອຸຕຸແຈ້ງເຕືອນ…!!!ອາທິດນີ້ ຍັງມີຝົນຕົກລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ

ຝົນຍັງສືບຕໍ່ຕົກຢູ່ ອາທິດນີ້ອຸຕຸຸຄາດ ຈະມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ. ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ໄລຍະວັນທີ 3 ຫາ 9 ຕຸລາ 2022 ວ່າ: ໄລຍະວັນທີ 3 ຫາ 9 ຕຸລານີ້…

ໂອກາດດີມາຮອດແລ້ວ..!!! ຕ້ອງການພະນັກງານແພ໋ກເຄື່ອງ ,ຈັດລຽງສິນຄ້າ ຈັດຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 14.000.000 ກີບ

ຂ່າວດີ ສໍາລັບພີ່ນ້ອງຊາວລາວ! ບໍລິສັດສອນພະສັກບໍລິການຈັດຫາງານຈໍາກັດຂອງພວກເຮົາເປີດຮັບສະໝັກໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແບບຖືກກົດໝາຍ ແລະ ລາຍໄດ້ສູງ. ມີຈໍານວນຈໍາກັດສະໝັກດ່ວນ ‼️ປິດຮັບສະໝັກຟອມ ວັນທີ 10/10/2022 ດາວໂຫລດຟອມອອນລາຍ: https://drive.google.com/…/142MJJcLO0iwo…/view… ແຜນທີ່ບໍລິສັດ: https://goo.gl/maps/FnMjALH3DGY2T1yF8 ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ ຫຼຶ ວັດແອັບ: 02098079588 ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ສອນພະສັກ ບໍລິການຈັດຫາງານຈຳກັດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *