ເງິນຮົ້ວໄຫຼ..!!!ລາຍຮັບຈາກພາສີມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ເຂົ້າງົບປະມານໜ້ອຍດຽວ

ວົງເງີນພາສີໃນ ສປປລ ບໍ່ໄດ້ນອ້ຍ ຖ້າມາສຶກສາເບີ່ງຕາມບົດລາຍງານຂອງທ່ານບຸນໂຈມ. ແຕ່ເປັນຫັຍງ ລາຍໄດ້ຈາກວົງເງີນນີ້ເຂົາງົບ ລຖບ ຈື່ງນອ້ຍແລະເອົາມາບໍລິຫານຊາດບໍ່ກຸ້ມ? ທ່ານບຸນໂຈມ ບອກວ່າ:

1. ງົບຮົ່ວໄຫຼ (ຄວາມຈິງ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ, ເລື່ອງຊໍ້າເຮື້ອ)
2. ລະບົບເສຍພາສີລ້າສະໄໝ (ໄຕກະບອງ ສານມອງ)

ໃນຂໍ້ 1. ບັນຫາງົບຮົ່ວໄຫຼ ກຊ ຫຼື ລຖບ ແກ້ບໍ່ທັນໄດ້ ຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້. ແຕ່ລະເຂດແຂ້ວນ ແຕ່ເໜືອຫາໄຕ້ ແຂ່ງກັນໃນວິຊາມິດຊາຊີບນີ້. ຫຼບ 71, ສະຫັວນ 53ຕື້, ເຊກອງ…ແລະຫຼາຍມ່ອງອີກ, ເປັນເດີມພັນແລະຊໍ້າເຮື້ອມາຕະຫຼອດການ. ແຕ່ 2016-2021 ເງີນບໍ່ເຂົ້າງົບ ລຖບ ເຖີງ 8000ປາຍຕື້ກີບ (ຫຼາຍກ່ວາ 500 ລ້ານປາຍສະຫະລັດ. ບໍ່ແປກ ໃຜເປັນນາຍ ເປັນເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ ຫົວໜ້າກົມ ຫົວໜ້າພະແນກ…ບາງຄົນ ມີລັດຂີ່ເປັນແສນໆໂດລາ ຖານະດີກ່ວາເສດຖີໃນປະເທດພັດທະນາ…ພວກສໍ້ໂກງ!).

ຄວາມຈິງເລື່ອງນີ້ ພໍປານເກັບປູເຂົ້າກະດົງ. ເຮົາມາພະວົງນໍາກັນວ່າ ຖ້າຢູ່ສູນກາງພາກັນແຮ່ເອົາແພດໝໍ, ຊ່າງໄຟຟ້າມາກໍາກັບບັນຊີແຫ່ງຊາດແລະສູນກາງຫາກໍ່ປະຕິຮູບບຸກຄະລະກອນຕົນເອງໃນປີ ສອງປີຜ່ານມານີ້ ດ້ວຍວິທີການຢ່າງລົ້ມລຸກຄຸກຄານ, ກ່າວຄານໄດ້ໂລດວ່າ ພະແນກການເງີນແຕ່ແຂວງ ແຮ່ງໂຫດຮ້າຍພຽງໃດ ໃນເຄືອຄາຍໝາຍປອງ ຄອງສວບກິນງົບປະມານລັດຢ່າງເປັນລະບົບໃນຈຸ້ມເຈື້ອເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້ານາຍແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ຫ່າງໄກຈາກສາຍຕາຂອງສູນກາງ (ໂດຍລວມ)? ຂພຈ ບໍ່ຢາກວາດພາບເຖີງເລີຍ!

ໃນຂໍ້ 2. ແມ່ນ! ໃຊ້ຄົນໄປຈົດກາຍພາສີອາກອນນໍາຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ ໃຊ້ຊ່າງໄຟແລະແພດໝໍໄປກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຫາກບໍ່ໄດ້ງົບເຕັມເມັດເຕັມໜວ່ຍ. ເລື່ອງມັນກາຈະແຈ້ງແລ້ວ ຖ້າເອົາຄົນບໍ່ຈິງໃຈແລະຈິງຈັງກັບວຽກງານຕົນເອງ (ຄົນເຂົ້າມາຢູ່ກະຊວງໜື່ງ ທີ່ບໍ່ເມາະສົມກັບວິຊາຮຽນຕົນເອງຫຼືຊື້ເຂົ້າມາ ສວ່ນຫຼາຍ ເປັນຄົນແອບແຝງມາສ້າງລະບົບຍໍ້ທໍ້ໃຫ້ຂະແໜງແລະໃຫ້ຕົນເອງ ທັງນັ້ນ)?

ແຕ່ການໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ (ເອເລັກໂຕຣນິກ) ບວກກັບບຸກຄະລະກອນມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນວິຊາບັນຊີ ພາສີອາກອນ…ລັດສາມາດເພີ່ມປະລິມານພາສີອາກອນໃຫ້ງົບຊາດຢ່າງມະຫາສານແລະໄກກັນປານຟ້າກັບດິນ. ຕົວຢ່າງ ປີ 2021 (ຕອນເອົາມື້ຈົດກ່າຍເອົາ) ລັດເກັບພາສີນໍາຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ SME ໄດ້ທັງໝົດ 2,3ຕື້ກີບ (ຫາກໍ່ຮູ້ວ່າ ພາສີຈາກ SME ນອ້ຍສໍາເມັດງ່າ ໃນຂະນະລາຍຈ່າຍໃຫ່ຍສໍາກອງຂີ້ຄວາຍ).

ແຕ່ພາຍຫຼັງນໍາໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໃນຫຼາຍໆຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ (ໂດຍສະເພາະ 4000ພັນປາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ລັດສາມາດເກັບພາສີໃນໄລຍະພຽງແຕ່ສາມເດືອນເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ເຖີງ 2,5 ຕື້ກີບ (ກາຍປະລິມານລາຍຮັບໝົດປີ 2021).

ຖ້າລາຍຮັບພາສີຈາກພາກສ່ວນ SME ລະອຽດ ຈະແຈ້ງ ແບບນີ້ສະໝໍ່າສະເໝີໄປ ຈົນໝົດປີ 2022 ລັດຈະໄດ້ພາສີເພີ່ມຈາກຂະແໜງນີ້ຕໍ່າສຸດ 10 ຕື້ກີບ (ບໍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ເປັນບາດກ້າວໜັກແໜ້ນ, ຈາກ 2,3 ມາເປັນ 10. ເພີ່ມຂື້ນຕັ້ງ 4 ທົບປາຍຂອງປີຜ່ານມາ).

ອີກຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປ: ການໃຊ້ລະບົບເກັບພາສີຜ່ານບັນຊີເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນບໍລິສັດໃຫ່ຍແຫ່ງໜື່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ກຊ ສາມາດບັນລຸປະລິມານພາສີຈາກ 4 ຕື້ໃນໄລຍະຜ່ານມາໆເປັນ 13 ຕື້ກີບ ຢ່າງຕາຄ້າງ (ເກີນປະລິມານເກົ່າ ກາຍ 3 ເທົ່າ. ມັນເປັນໄປໄດ້ຈັ່ງໃດ?).

ພຽງສອງຕົວຢ່າງນີ້ ສອ່ງແສງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ຄວາມດອ້ຍພັດທະນາ ໃນການເກັບພາສີອາກອນຂອງປະເທດເຮົາ ຕໍ່າຕອ້ຍຫຼາຍ. ບໍ່ແປກ ທີ່ຈີດີພີ ສປປລ ດີມາຕະຫຼອດແລະເພີ່ມຂື້ນຕາມລໍາດັບ, ແຕ່ງົບຊາດບໍ່ເພີ່ມຕາມມາດຕາສວ່ນທີ່ຄວນເພີ່ມແລະເຮົາສັງເກດໄດ້ອີກໜື່ງປະກົດການຍໍ້ທໍ້ໃນຫຼາຍໆຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດໃນລາວ ທີ່ບໍ່ຈ່າຍພາສີ ລົບຫຼີກພາສີ ໜີພາສີ…ຈົນສາມາດສ້າງອະນາເຂດ ອໍານາດ ຊັບສິນໃຫ້ທຸລະກິດຕົນເອງໄດ້ງ່າຍແລະສະບາຍ ກາຍອົງກອນ ລຖບ ໄປທຸກໆບອ່ນ, ບໍ່ວ່າ ງົບສ້າງທາງ ບົວລະບັດທາງ ງົບອຸດໜູນພະລະກອນ….ຈົນຮອດຄັງເງີນສໍາຮອງ ຢ້ານນັກທຸລະກິດໃນລາວມີຫຼາຍກ່ວາສໍ້າ.

ສະຫຼູບໄດ້ອີກວ່າ ນັກທຸລະກິດໃນລາວ ເປັນຜູ້ໂຊກທີ່ລັດບໍ່ເຂັ່ງຂັດຫຼືຍັງໃຊ້ວິທີປະຖົມປະຖານກັບການເກັບພາສີ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຮ້າຍແຮງກ່ວານີ້ອີກຄືການສົມຮູ້ຮວ່ມຄິດລະຫ່ວາງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດກັບຜູ້ເສຍພາສີ ເພື່ອລັກໜີພາສີຢ່າງເປັນຂະບວນການ. ສະນັ້ນ ຜູ້ເສຍພາສີຈື່່ງລະເລີຍ ນັ່ງດື່ມເບຍເສີຍໆ ລໍຖ້າໃຫ້ຊຽງເລີຍ (ຊ່າງໄຟຟ້າ) ມາດື່ມນໍາ ເປັນສາຍເຫດທີ່ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຕົນເອງພໍປານໃດ,

ເຊັ່ນ ນັກທຸລະກິດທີ່ເປີດບໍລິສັດບໍ່ຮອດ 3 ປີ ມີລົດຂີ່ເປັນເຄີ່ງແສນຫຼືແສນໆໂດລາໄປແລ້ວແລະທໍາຕົວເໝືອນເສດຖີມີຊັບມະຫາສານ ເພາະຄວາມຈັງໄຮແລະພະຍາດສວ່ນຕົວ ຂອງນັກທຸລະກິດແຕ່ລະຄົນຄື ພະຍາຍາມຈ່າຍພາສີໃຫ້ລັດ ນອ້ຍທີ່ສຸດ. ຈາກປະກົດການນີ້ ການເສຍພາສີອາກອນໃຫ້ລັດ ຈື່ງກາຍເປັນເກມໝາກດາມລະຫວ່າງຜູ້ເສຍພາສີແລະຜູ້ຮັບພາສີໄປຕະຫຼອດການ.

ຖ້າເອົາຊ່າງໄຟຟ້າຫຼືແພດໝໍ ມາຫຼີ້ນໝາກດາມກັບຜູ້ເສຍພາສີ ບໍ່ແປກ ທີ່ຜູ້ຮັບພາສີ ບໍ່ໄດ້ 1/3 ຫຼືຫຼາຍກ່ວານີ້ ຂອງວົງເງີນພາສີໃນ ສປປລ ປະຈຸບັນ. ຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດໃນ ສປປລ ລວມທັງໝົດ 140.000 ປາຍຫົວໜວ່ຍ (ທ່ານບຸນໂຈມສະເໜີວັນທີ່ 15 ພຽງ 130.000 ປາຍ ຫົວໜວ່ຍ. ມາຮອດວັນທີ່ 21 ເພີ່ມຂື້ນ 10 ພັນ ໂດຍໄວວາ?) ເກັບພາສີພາຍໃນ 5 ເດືອນໄດ້ພຽງ 7000 ປາຍຕື້ກີບ. ໜ້າຈະເກັບໄດ້ 3 – 4ທົບ (>21.000ພັນຕື້ກີບ ຂື້ນໄປ?) ຖ້າເອົາຄົນເກັ່ງມາຫຼີນແຂ່ງກັບຜູ້ເສຍພາສີແລະອ່ານເຕັກນິກເຊື່ອງຊ້ອນການຍ້າຍໝາກດາມຂອງເຂົາເຈົ້າອອກ!?

24.06.22, @ສຸລັດ ທຸມມະວົງ

ads

Related Posts

ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່..!! ຖ້າຢາກຖືກເລກ ຫ້າມເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້ເດັດຂາດ ( ລອງແມະມື້ນີ້ເລກອອກ )

ຕາມຄວາມເຊື່ອໃຜມັນ ຈາກເພກ ແຊໄວ້ ທີ່ໄດ້ລົງຄຣິບບອກເຖິງ 3 ສິ່ງທີ່ຫ້າມເຮັດເມື່ອເຮົາຈະຊື້ເລກ ເພາະນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຖືກເລກ ຄື.   1 ຫ້າມອາລົມເສຍ ຫຼື ອາລົມບໍ່ດີ ຕ້ອງຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ່ສົດໃສລ່າເລີງ2 ຫ້າມດ່າ, ຫ້າມເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນ, ຫ້າມເວົ້າສິ່ງບໍ່ດີ ເພາະມັນຈະສະທ້ອນກັບມາຫາເຮົາເອງ3 ຕ້ອງແຕ່ງໂຕ ແຕ່ງໜ້າໃຫ້ງາມ, ດູດີ, ສະອາດໆ ພ້ອມຮັບໂຊກຮັບຊັບສະເໝີ. ໍສິ່ງຕ່າງໆນີ້ຖ້າເຮັດໄດ້ກໍຈະດຶງດູດສິ່ງດີໆເຂົ້າມາຫາເຮົາເອງສໍາລັບຄາຖາທີ່ເພິ່ນບອກໄວ້ໃຫ້ທ່ອງກ່ອນຊື້ເລກຄື ນະຊານິຕິ, ຊາລິຕິນະ, ລິຕິນະຊາ,…

ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!!! ຕ້ອງການພະນັກງານຍິງ ຈຳນວນຫຼາຍ ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ຟຮີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ດ່ວນ​ດ່ວນ​ 1. ຕ້ອງການພະນັກງານ(ຍິງ)​ຮ້ານອາຫານ2ຄົນ 2. ສະຖານທີ່​(ສະຫມຸ້ຍ)​ ຈັງຫວັດ​ ສຸຣາດ 3. ສະຫວັດດີການດີ​ (ຫໍພັກ,​ນ້ຳ,ໄຟ, ອາຫານ)​ ຟຣີ 4. ເງິນເດືອນ​ 12.000ບາດ​ ຫາ​14.000ບາດ 5. ຄຸນສົມບັດ​ ເປັນຄົນຮັກການບໍລິການ,​ ມະນຸດສຳພັນດີ 6. ສຳພາດກັບນາຍຈ້າງກ່ອນຕັດສິນໃຈ 7.​ ມີບັດແຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ(MOU) 8.​ ສາມາດເຮັດວຽກຕາມສັນຍາ2ປີ ທີ່ມາ:

ອັບເດດລ່າສຸດ..!!!ລາຄາຄຳ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ປະຈຳວັນທີ 17/08/2022

ອັບເດດລາຄາຄໍາປະຈໍາວັນ ວັນທີ17/08/2022 (10:00) ຖ້າມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນມື້ທາງເຮົາຈະແຈ້ງຜ່ານໜ້າຮ້ານ ແລະ ລະບົບຂອງຮ້ານຄໍາພູວົງ =================== 1. ສາຂາຕະຫລາດເຊົ້າ 021 213546 2. ສາຂາຕະຫລາດວັງທອງ 021 265163 3. ສາຂາໄອເຕັກມໍ 030 5885999 4. ສາຂາວຽງຈັນເຊັນເຕິ້ 030 5222288 5. ສາຂາຕະຫລາດດາວເຮືອງປາກເຊ 020 5553…

ແຈ້ງການດ່ວນ…!!!ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລິກ ຈະມີການລະບາຍນ້ຳໃນເຂື່ອນ ເລີ່ມທີ 18/08/2022

ກຽມຮັບມື!! ເນື່ອງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລິກ 1/2 ຈະໄດ້ເປີດປະຕູລະບາຍນໍ້ານອງ ໃນວັນທີ 18/08/2022 ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃກ້ເຂື່ອນ ເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນໄວ້ທີ່ປອດໄພ ໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ກິດຈະການເຮືອນແພ ແລະ ກິດຈະການ ທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ ຢຸດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊົ່ວຄາວ! ປັດຈຸບັນລະດັບນໍ້າຢູ່ຫນ້າເຂື່ອນແມ່ນໃກ້ຈະຮອດລະດັບ 300 masl ເຊີ່ງເປັນລະດັບນ້ໍາທີ່ຢູ່ໃນລະດັບເຕືອນໄພ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ເປີດປະຕູນໍ້າເພື່ອລະບາຍອອກ. – ໃຫ້ແຂວງວຽງຈັນ ແຈ້ງເຖິງຫ້ອງວ່າການ ເມືອງເຟືອງ ລວມທັງບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຂອບເຂດພື້ນທີ່ລຸ່ມເຂື່ອນກະກຽມຍົກຍ້າຍສິ່ງຂອງທີ່ຈໍາເປັນ – ໃຫ້ກິດຈະການເຮືອນແພ ແລະ…

ຢ່າປະໝາດເດີ່ ພີ່ນ້ອງ..!!! ສະຖິຕິໃໝ່ ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ມື້ນີ້ +190 ຄົນ (17/08/2022)

ອັບເດດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ມື້ນີ້ 17/08 /2022 ມີດັ່ງນີ້: ຕິດເຊື້ອໃໝ່ +190 ຄົນ , ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມ  ຄົນ ສ່ວນຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນຖ້າຟັງຖະແຫຼງການຈາກໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຕື່ມ -ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 90  ຊຸມຊົນ,ນຳເຂົ້າ -ຫຼວງນ້ຳທາ 36 ຊຸມຊົນ -ບໍ່ແກ້ວ ຊຸມຊົນ 1  ຄົນ -ອຸດົມໄຊ 58…

ອຸຕຸແຈ້ງເຕືອນ..!!! ໄລຍະ 17 ຫາ 21 ສິງຫາ 2022 ກຽມຮັບມືກັບຝົນຕົກໜັກ ,ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ

ກົມ​ອຸຕຸນິຍົມ​ ແລະ​ ອຸທົກກະສາດ​ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດອາທິດນີ້ ໂດຍມີຄໍາເຕືອນໃຫ້ເຝົ້າລະວັງສະພາບຝົນຕົກໜັກຟ້າຮ້ອງ -ຟ້າເຫຼື້ອມ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ​ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນໄລຍະວັນທີ 17 ຫາ 21 ສິງຫາ 2022 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຈະເພີ້ມກໍາລັງແຮງຂື້ນພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ-ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ຕົກໜັກຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ລົງຫາ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.