ລັດຖະບານ! ຈະສຸມໃສ່ສູ້ຊົນໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025

ລັດຖະບານໄດ້ມີເປົ້າໝາຍໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ, ໂດຍຈະສຸມໃສ່ສູ້ຊົນໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025

• ລັດຖະບານຈະພະຍາຍາມສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸແຜນການ 05 ປີ ຄັ້ງທີ່ IX ໂດຍໄດ້ກຳນົດແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,


• ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ໂດຍການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ

• ສູ້ຊົນສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມຮອບດ້ານຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ສຳເລັດທຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮອດປີ 2030


• ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານໂຕນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມໃໝ່ 45 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີອຸທົກກະສາດໃໝ່ 25 ແຫ່ງ
• ສູ້ຊົນສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ໄດ້ 17 ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ 56 ເມືອງ,
• ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການເຝົ້າລະວັງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເປັນເຈົ້າການກະກຽມຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ,


• ນອກນີ້, ກໍ່ເອົາໃຈ ໃສ່ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, ເອົາໃຈໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນລະບົບ

ຂໍ້ມູນ: ປະເທດລາວ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ