ແມ່ໆອ່ານດ່ວນ..!!ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໄວຣັສRSVແລະໄວຣັສຊິວະພາບຕຸ່ມເປື່ອຍນຳຕີນມືພາຍໃນ

#ສຳຫຼັບແພດໝໍ

1.ໄວຣັສ RSV ຊື່ເຕັມແມ່ນ Respiratory syncitial virus ຢູ່ໃນກຸ່ມ Pneumoviridiae ລັກສະນະເປັນ single stranded RNA

ຄົ້ນພົບໃນປີ 1955 ຄັ້ງທຳອິດພົບໃນລີງຊິມແພນຊີ

ພົບການລະບາດໃນຊ່ວງປາຍລະດູຝົນຕໍ່ລະດູໜາວ ມີ 2 subgroup ຄື A ແລະ B

2. ເຮັດໃຫ້ເປັນປອດບວມ (Pneumonia) ຫຼື ຫຼອດລົມຝອຍອັກເສບ (Bronchiolitis) ສ່ວນຫຼາຍພົບໃນຄົນເຈັບເດັກນ້ອຍສະເພາະອາຍຸນ້ອຍກວ່າ2 ປີ ຈົນເຖິງ 5 ປີ

ມີອາການຕັ້ງແຕ່ ໄຂ້ ນ້ຳມູກຍ້ອຍ ເປັນຫວັດ ຈົນເຖິງອາການຮຸນແຮງປອດອັກເສບ.

3. ພະຍາດກຳເນີດສຳຄັນ 3 ຢ່າງ

– ເມື່ອຕິດເຊື້ອໃນທາງເດີນຫາຍໃຈ ໄວຣັສນະທຳລາຍເນື້ອເຍື່ອເມືອກພາຍໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ (ciliated epithelial cell)

– ເຮັດໃຫ້ເກີດມີເມືອກຂີ້ສະເຫຼດ (mucus) ແລະ ຈຸລັງເນື້ອເຍື່ອເມືອກທາງເດີນຫາຍໃຈທີ່ຕາຍ (sloughed epithelial cell debris) ໃນທາງເດີນຫາຍໃຈ.

– ແລະ ມີປະລິມານ neutrophil ຫຼາຍ

ພາໃຫ້ມີ 3 ຢ່າງໄດ້ແກ່ 3 S (Swelling Spasm Secretion) ໂດຍພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໃຊ້ຄືເມັດເລືອດຂາວຊະນິດTcell lymphocyte (CD8)

4.ໄລຍະຝັກໂຕ 2- 8 ວັນ ຕິດຕໍ່ທາງການສຳພັດສານຄັດຫຼັ່ງນ້ຳມູກຂີ້ສະເຫຼດ ແລະ ລະອອງຝອຍ.

ອາການມີໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເລັກໜ້ອຍເຖິງຮຸນແຮງ ໄດ້ແກ່ທາງເດີນຫາຍໃຈພາກສ່ວນເທິງອັກເສບ ໄຂ້ ໄອ ມີຂີ້ສະເຫຼດ ໄຂ້ອາດຈະໄຂ້ສູງ ຫຼື ຕ່ຳ.

ອາດບໍ່ຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ

ຖ້າອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ທາງເດີນຫາຍໃຈພາກສ່ວນລຸ່ມອັກເສບ ຈະມີອາການ ໄຂ້ ໄອ ຫາຍໃຈຫອບເມື່ອຍ ມີການຈ່ອງດຶງຜົ້ງເອິກ ຂຽວ.

ຖ້າຮຸນແຮງອາດພົບພາວະຫາຍໃຈລົ້ມເຫຼວ ອົກຊີ່ໃນເລືອດຕ່ຳ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ທໍ່ຊ່ວຍຫາຍໃຈ ຫຼື ໃຊເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ

5. ການບົ່ງມະຕິສ່ວນຫຼາຍໝໍເດັກ ຈະອາໃສການຊັກຖາມປະຫວັດ ແລະ ກວດກາຮ່າງກາຍ

ພົບລັກສະນະມີສຽງຂີ້ສະເຫຼດໃນທາງເດີນຫາຍໃຈ (coarse/fine crepitation) ແລະ ຫຼອດລົມຕີບໄດ້ຍິນສຽງຫວີດ (wheezing)

ຖ້າຈະກວດຢືນຢັນ (ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດກວດໄດ້ທຸກໂຮງໝໍ) ຕ້ວຍຄໍຫອຍ ຫຼື ຜົ້ງດັງກວດຫາເຊື້ອ.

6. ການປິ່ນປົວ

ບໍ່ມີຢາສະເພາະເຈາະຈົງ

ສ່ວນຢາຕ້ານເຊື້ອບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຍົກເວັ້ນມີພາວະຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍຮ່ວມນຳ.

ເດັກຈະມີອາການ ໄຂ້ສູງຕະຫຼອດ ໄອຫອບຫຼາຍ ຊຶມ ກວດເລືອດພົບ WBC ສູງ ແລະ neutrophil ເດັ່ນ ເຮັດ Chest x-ray ພົບ patchy ຫຼື alveolar infiltration ບົ່ງບອກວ່າເປັນແບັກທີເຣຍ

7.ການປິ່ນປົວຈຶ່ງເປັນການຮັກສາຕາມອາການ ທີ່ເປັນມາດຕະຖານໄດ້ແກ່

-ใຫ້ສານນ້ຳ ລະວັງພາວະຂາດນ້ຳ

– ໃຫ້ດົມອົກຊີ່ ( ມີຫຼາຍຊະນິດ ໃຫ້ແບບສາຍແງ່ມ ໃຫ້ແບບmask ໃຫ້ແບບ high flow )
– ດູດຂີ້ສະເຫຼດ ເຄາະປອດ

– ມີການສຶກສາຢາຫຼາຍຊະນິດພົບວ່າຍັງເປັນທີ່ຖົກຖຽງ ເຊັ່ນ montelucast Hypertronic saline, steroid, epinephrine, anticholinergic ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຢາຈຳພວກນີ້ເປັນຢາມາດຕະຖານ.

8.ການປ້ອງກັນ

8.1) ຍັງບໍ່ມີວັກຊີນປ້ອງກັນRSV ( ເຄີຍມີເຄສສຶກສາຫຼາຍສິບປີກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນວັກຊີນ formaline-inactivated: ຫຼັງສັກພົບວ່າເພີ່ມການຕິດເຊື້ອຫຼາຍຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າ immunopotentiation ຫຼື vaccine enhanced disease ຈຶ່ງຍົກເລີກການໃຊ້ໄປ)
ປະຈຸບັນກຳລັງສຶກສາວັກຊີນໃຫມ່ຢູ່

8.2) ຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ຈາກຄົນທີ່ເປັນ
ຖ້າມີອາການໄຂ້ຫວັດບໍ່ດີຂຶ້ນໃນ 3 ວັນ ຫຼື ມີອາການໄອຫາຍໃຈຫອບເມື່ອຍ ໃຫ້ມາພົບແພດ

ມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ19 ຊ່ວຍໄດ້ເພາະຕິດຕໍ່ທາງລະອອງນ້ຳລາຍ ໄອ ຈາມ

ໄດ້ແກ່

ລ້າງມື ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ

ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ

8.3)ເນື່ອງຈາກອາດພົບພາວະຕິດເຊື້ອຮ່ວມກັບເຊື້ອອື່ນໄດ້

– ແນະນຳສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ໂດຍສະເພາະຄົນເຈັບກຸ່ມສ່ຽງໄດ້ແກ່ ອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 2 ປີ ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ຕ້ຍ ພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳ ມີພະຍາດປອດ ຫອບຫືດ ເກີດກ່ອນກຳນົດ ພະຍາດຫົວໃຈພິການແຕ່ກຳເນີດ.

8.4)ໃນຕ່າງປະເທດໃນເດັກທີ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງທີ່ເມື່ອຕິດເຊື້ອຈະຮຸນແຮງໄດ້ແກ່ ເດັກເກີດກ່ອນກຳໜົດ(ນ້ອຍກວ່າ 29 ອາທິດ) ມີພະຍາດປອດຊຳເຮື້ອ ຫຼື ຫົວໃຈພິການແຕ່ກຳເນີດ ມີການໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຊື່ Palivizumab ເປັນ monoclonal antibody IgG ເຊິ່ງເປັນ passive immune ໂດຍໃຫ້ເດືອນລະ 1 ເທື່ອ ໃນເດັກອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 1 ປີທີ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງ ຈະໃຫ້ປ້ອງກັນກ່ອນໜ້າທີ່ຈະຮອດລະດູລະບາດ ໃນປະເທດລາວຍັງບໍ່ມີຢາຊະນິດນີ້ [ລາຄາຕໍ່ຄອສເກືອບ 60ລ້ານກີບ] ມີການສຶກສາອີກຊະນິດຄື Motavizumab ແຕ່ FDA ຍັງບໍ່ຮັບຮອງ.

9. ສາມາດກັບມາເປັນອີກໄດ້
ມີຫຼາຍການສຶກສາພົບວ່າຖ້າມີປະວັດໃນຄອບຄົວເປັນພູມແພ້ ຫຼື ຫອບຫືດ ອານາຄົດເດັກນ້ອຍອາດເປັນຫອບຫືດຕາມມາໄດ້ ບາງການສຶກສາພົບວາສບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກີດຫແບຫືດໃນອານາຄົດ ແຕ່ກຸ່ມສ່ຽງທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວຮຸນແຮງໄດ້ແກ່ ເກີດກ່ອນກຳນົດ ອາຍຸນ້ອຍ ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ປອດ ຫຼື ຫົວໃຈພິການ

10.RSV ມັກສະແດງອາການພະຍາດ

ຈື່ຊື່ຫຍໍ້ 3 S

Spasm ຫຼອດລົມຕີບເມື່ອໄດ້ສິ່ງກະຕຸ້ນເຊັ່ນ ຄວັນຢາສູບ, ສານທີ່ແພ້.

Swelling ຫຼອດລົມບວມ ເຮັດໃຫ້ອຸດຕັນ ຫາຍໃຈສຽງຫວີດ

Secretion ມີຂີ້ສະເຫຼດ ມີນ້ຳມູກຫຼາຍ

#ສຸຂະພາບມາກ່ອນ
Cr.Infectious ง่ายนิดเดียว

Cr: ຊ່າງໃຫຍ່ ດຣ ເລ້ ດີເຊວ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ກະລຸນາຫ້າມຄັດລອກບົດຄວາມກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ